BOFXVII差分企画

難易度換算表
XVII差分 0 sl0↓
XVII差分 1 sl0-3
XVII差分 2 sl4-6
XVII差分 3 sl7-9
XVII差分 4 sl10-12
XVII差分 5 st0-3
XVII差分 6 st4-6
XVII差分 7 st7-9
XVII差分 8 st10-12
XVII差分 9 観賞用(非推奨)
XVII差分 11 ギミック
XVII差分 12 個人差
XVII差分 DP 14KEYS
XVII差分 五鍵 5KEYS
Download All Charts (2022.01.01)
BOFXVII差分企画